Xây dựng kỹ năng mềm, năng lực và thái độ chuyên môn